Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

+ Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 54 giờ ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

 

Thời hạn giải quyết

54 giờ

Phí

Không

Lệ Phí

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải bao gồm:

        - Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

 

Căn cứ pháp lý

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

 

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP  Tải về 
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải