Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

+ Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

- Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Trong thời hạn 118 giờ làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

 

Thời hạn giải quyết

118 giờ

Phí

*Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố, thị xã : 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định

*Tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh tại các khu vực khác: 600.000 đồng /điểm kinh doanh /lần thẩm định

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng  nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

 

Căn cứ pháp lý

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp vao phương tiện vận tải theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP  Tải về 
Kết quả thực hiện

Giấy chứng  nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải