Chính sách ưu đãi và hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô

1. Ưu đãi về đất đai

1.1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư
Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa được giải phóng mặt bằng, được ngân sách tỉnh ứng trước 100% chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp nhà đầu tư tự ứng trước kinh phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được trừ vào tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

1.2. Đơn giá thuê đất
Đơn giá thuê đất hàng năm đối với các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được tính tỷ lệ tiền thuê đất ở mức thấp nhất là 0,5% nhân với (x) giá đất tính thu tiền thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và được ổn định 5 năm.

1.3. Miễn tiền thuê đất
a) Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thê đất.
b) Được miễn tiền thuê đất sau thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này:

 

STT

Phân loại dự án đầu tư

Ưu đãi tiền thuê đất

1

Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Miễn 15 năm

2

- Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp

- Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Miễn 11 năm

3

Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong khác các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Miễn 07 năm

4

Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Miễn 03 năm

 

1.4. Quyền của các nhà đầu tư về đất thuê
a) Được Nhà nước cho thuê đất có thời hạn không quá 50 năm.
b) Trường hợp nộp tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê: Được chuyển nhượng, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của nhà đầu tư gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
c) Trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm: Được thế chấp, bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của nhà đầu tư gắn liền với đất thuê.
d) Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

2. Ưu đãi về hạ tầng kỹ thuật đối với các công trình ngoài hàng rào dự án

2.1. Hệ thống đường giao thông: Nhà nước chỉ đạo đầu tư xây dựng, bảo đảm thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện dự án.
2.2. Hệ thống điện, cấp nước, thông tin liên lạc: Nhà nước chỉ đạo doanh nghiệp chuyên ngành xây dựng đến hàng rào công trình để bán trực tiếp cho các nhà đầu tư.

3. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

 

STT

Đối tượng

Chế độ ưu đãi

Thuế suất

Miễn

Giảm

1

- Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao

10% trong thời hạn 15 năm

Miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế

Giảm thuế 50% trong 09 năm tiếp theo

2

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

20% trong thời gian 10 năm

(kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 17%)

Miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế

Giảm thuế 50% trong 04 năm tiếp theo

3

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại các địa bàn còn lại

22% (kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 20%)

Miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế

Giảm thuế 50% trong 04 năm tiếp theo

 

4. Ưu đãi về vốn tín dụng
Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được ưu tiên xem xét cấp giấy phép ưu đãi đầu tư để hỗ trợ lãi xuất đầu tư theo kế hoạch hàng năm của tỉnh. Miễn phí dịch vụ tư vấn vay vốn và tư vấn xây dựng dự án, phí cung cấp thông tin phòng ngừa rủi ro khi nhà đầu tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Ninh Bình.

5. Hỗ trợ thủ tục hành chính
Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban phát triển kinh tế công nghiệp Ninh Bình (cơ quan thường trực chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh) làm cơ quan đầu mối đồng hành cùng nhà đầu tư có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các thủ tục hành chính từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động đảm bảo nhanh chóng thuận lợi nhất.

6. Hỗ trợ khác
6.1. Hỗ trợ về đào tạo, thông tin quảng cáo, đổi mới khoa học công nghệ

 

STT

Nội dung hỗ trợ

Hình thức, mức hỗ trợ

1

Tuyển lao động

Tỉnh Ninh Bình giao cho Trung tâm Giới thiệu việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tuyển giúp lao động cho các Doanh nghiệp miễn phí dịch vụ

2

Đào tạo

Tối đa không quá 3,0 triệu đồng/người/khoá đào tạo, có hợp đồng với đơn vị đào tạo, có hợp đồng lao động từ 02 năm trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật định

3

Về thông tin quảng cáo

Miễn 100% phí quảng cáo trên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình trong thời gian 03 năm với mỗi năm không quá 12 đợt quảng cáo mỗi đợt không quá 07 ngày; trên Webside của tỉnh Ninh Bình, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Xúc tiến thương mại

50% chi phí tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước (đối với hội trợ ngoài nước mỗi năm 1 lần và mức tối đa 200 triệu/doanh nghiệp)

5

 

Hỗ trợ đổi mới khoa học công nghệ:

 

- Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế

5 triệu đồng/sáng chế, đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 3 triệu đồng/kiểu dáng công nghiệp

- Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

02 triệu đồng/nhãn hiệu

- Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phầm hàng hoá đặc sản và hàng hoá xuất khẩu

15 triệu đồng/sản phẩm

- Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

50% chi phí, tối đa không quá 15 triệu đồng/nhãn hiệu)

 

6.2. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân xúc tiến, môi giới được dự án
Tổ chức, cá nhân tích cực xúc tiến, môi giới các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có hiệu quả kinh tế, xã hội được xét hỗ trợ phù hợp với tổng mức đầu tư và hiệu quả của dự án.

Trách nhiệm của nhà đầu tư
1. Nhà đầu tư thuộc diện được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định này chịu trách nhiệm đảm bảo đúng, đầy đủ các hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán theo quy định.
2. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án đúng tiến độ đã cam kết. Trường hợp dự án triển khai chậm tiến độ theo cam kết, bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn trả mặt bằng sạch cho tỉnh.