Danh mục dự án kêu gọi đầu tư 2012 -2015 tỉnh Ninh Bình

Ngày 19-10-2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 822/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2015. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt danh mục 20 dự án, bao gồm: 3 dự án trong lĩnh vực dịch vụ du lịch; 9 dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; 4 dự án trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; 4 dự án trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và đô thị.