CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Giữa Hội Nông dân,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Sở Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn,Sở Công thương tỉnh Ninh Bình về việc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất,kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015-2020