Kế hoạch Thực hiện kết luận số 04-KL/BCS ngày 15/01/2016 của Ban cán sự Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016