Khu Công nghiệp Tam Điệp

Tên khu công nghiệp:

Khu Công nghiệp Tam Điệp 

Địa điểm

Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Diện tích đất khu CN đến 2020 (ha)

- giai đoạn 1 là 64 ha
- giai đoạn 2 là 368 ha

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các ngành: dệt, may, cơ khí, thép, VL xây dựng, y tế, công nghệ vật liệu mới, …

Tỷ lệ lấp đầy (%)

Giai đoạn 1: 90%

Số dự án đang hoạt động

Giai đoạn 1: 16

Tổng số vốn đăng ký đầu tư dự án (tỷ đồng)

9.241

Có quy hoạch chi tiết

Quyết Định số 16/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND Tỉnh

Số lao động (người)

Giai đoạn 1: 11.000