Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

+ Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

 

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

+ Thương nhân đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tối đa (sớm nhất) 365 ngày và tối thiểu (chậm nhất) 30 ngày trước ngày khai mạc.

+ Sở Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.

+ Sở Công Thương xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do.

 

Thời hạn giải quyết

54 giờ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

+ 01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

+ 01 Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật.

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

+ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

+ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu quy định tại Nghị định này  Tải về 

 

Kết quả thực hiện

Công văn xác nhận hoặc không xác nhận