Thông báo hoạt động khuyến mại

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

+ Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

+ Thương nhân thông báo hoạt động khuyến mại gửi 01 bộ hồ sơ về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

+ Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại của thương nhân.

 

Thời hạn giải quyết

Không

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

+ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

+ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Thông báo thực hiện khuyến mại theo mẫu quy định  Tải về 

 

Kết quả thực hiện

Không.