Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

+ Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

+ Thương nhân trước gửi thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại.

+ Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân.

+ Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung.

 

Thời hạn giải quyết

Không

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

+ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.

+ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;  Tải về 

 

Kết quả thực hiện

Không