Làng nghề cói Nộn Khê

Nội dung

Thông tin

Tên làng nghề

Làng nghề cói Nộn Khê

Địa chỉ

Xã Yên Từ - huyện Yên Mô

Ngành nghề

Chế biến cói

Năm công nhận

2010

Lịch sử làng nghề

Số năm hình thành làng nghề

Trên 500 năm

Sản phẩm chính của làng nghề

Các sản phẩm từ cói (Thùng cói, hộp cói, đĩa cói, …)

Thị trường tiêu thụ

Tiêu thụ thông qua các doanh nghiệp thu mua

Số hộ làm nghề (hộ)

813

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số hộ dân

77,4

Số lao động làm nghề (người)

1.365

Tổng số: chiếm tỷ lệ % tổng số người

62,6

Thu nhập bình quân người lao động(đồng/người/tháng)

950.000

Nguyên liệu chính

Cói, bèo,…

Nguồn nguyên liệu

Tại địa phương và tỉnh Thanh Hóa

Quy trình sản xuất

Sản xuất thủ công