Khuyến công

Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại & phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình tham gia Hội nghị kết nối cung cầu tại Hà Tĩnh

29/07/2020

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại địa phuong năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Từ ngày 26/7 đến 28/7, Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại & phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình tổ chức cho các doanh nghiệp trong tỉnh Ninh Bình tham ...

Tổ chức nghiệm thu đề án Khuyến công Quốc gia năm 2020

22/07/2020

Thực hiện Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020. Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình thực hiện đề án“Hỗ trợ ứng ...

Triển khai thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

22/06/2020

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.

Tình hình thực hiện Chương trình khuyến công Giai đoạn 2016-2020

24/03/2020

Chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, từng bước góp phần đổi mới công nghệ, cải tiến máy móc ...

Đánh giá 02 năm thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

24/03/2020

Thực hiện văn bản số 100/UBND-VP5 ngày 18/02/2020 của UBND về việc báo cáo đánh giá 02 năm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phòng Khuyến công và tiết kiệm năng lượng triển khai nội dung hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).