Kế hoạch Tháng 5/2020 - Tuần 1

Ngày tháng

Thời gian

Nội dung làm việc

Lãnh đạo

Đơn vị tham gia

Địa điểm làm việc

Lái xe

04/5/2020 (Thứ 2)

8h30

Thẩm định xăng dầu

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

P QLTM

Văn phương Nho Quan

Đ/c Chiến

14h00

HN về việc lập quy hoạch chi tiết CCN Khánh Hải

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

 

Sở Xây dựng

Đ/c Chiến

05/5/2020 (Thứ 3)

 

 

 

 

 

 

06/5/2020 (Thứ 4)

8h00

Hội nghị KTAT và MT

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

P KTAT

Sở Khoa học và công nghệ

Đ/c Chiến

 

 

 

 

 

 

07/5/2020 (Thứ 5)

 

 

 

 

 

 

08/5/2020 (Thứ 6)

 

 

 

 

 

 

09/5/2020 (Thứ 7)

Cả ngày

Trực cơ quan

Đ/c Kim PGĐ Sở

Văn phòng

 

Đ/c Chiến

10/5/2020 (Chủ nhật)

Cả ngày

Trực cơ quan

Đ/c Tuấn PGĐ Sở

Văn phòng

 

Đ/c Chiến