Thanh tra CCHH

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 của Sở Công Thương Ninh Bình

29/12/2023

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm ta và được phê duyệt tại các Quyết định số ...

Nâng cao chất lượng công tác theo dõi thi hành pháp luật của ngành Công Thương Ninh Bình

27/12/2023

Theo dõi thi hành pháp luật là hoạt động “nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật”. 

Tăng cường công tác phát triển và quản lý đối với các chợ trên địa bàn tỉnh

26/12/2023

Những năm qua, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc; hạ tầng thương mại nói chung, mạng lưới chợ nói riêng có bước phát triển tạo điều kiện mở rộng giao lưu hàng hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân và góp phần thúc ...

Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

19/12/2023

Sáng ngày 19/12/2023, tại Hội trường Sở Công Thương, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Điện lực Hoa Lư

18/12/2023

Ngày 15/12/2023, Chánh thanh tra Sở Công thương đã ký ban hành Kết luận Thanh tra số 128/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực tại Điện lực Hoa Lư thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình.