Thanh tra CCHH

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thiết lập Website thương mại điện tử năm 2023

06/10/2023

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-SCT ngày 21/9/2023 của Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thiết lập Website thương mại điện tử. Trong thời gian từ ngày 27/9 đến ngày 29/9/2023, Đoàn kiểm tra ...

Kết quả kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2023

03/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-BCĐ, ngày 28/8/2023 của Ban chỉ đạo Liên ngành về ATTP của tỉnh về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023. Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 2 của tỉnh (do ...

Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh, khai thác và quản lý đối với 13 chợ trên địa bàn tỉnh

29/09/2023

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt, trong tháng 8, tháng 9 năm 2023 Đoàn kiểm tra của Sở Công thương do Thanh tra Sở chủ trì  đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về  kinh doanh, ...

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình

20/09/2023

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt, ngày 05/9/2023, Chánh Thanh tra Sở Công Thương Ninh Bình đã ký ban hành Quyết định thanh tra số 79/QĐ-TTr v/v thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp ...

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ tại Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ -Micco

11/09/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023; Quyết định số 146/QĐ-SCT ngày 31/8/2023 về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại công ty Công nghiệp hóa chất mỏ bắc trung bộ - Micco, ngày ...