Giới thiệu Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2020

Ngày 29/12/2020, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3505/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương được ban hành tự ngày 01/01/2020 đến ngày 15/12/2020. Danh mục bao gồm văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (gồm 26 văn bản QPPL, trong đó có 06 Nghị định và 21 Thông tư) và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần (gồm 36 văn bản QPPL, trong đó có 11 Nghị định, 04 Quyết định của Thủ tướng và 21 Thông tư).

Ngoài ra, kèm theo Phụ lục của Quyết định 3505/QĐ-BCT còn có Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp của Phụ lục I kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/2/2020 của Chính phủ./.
Nội dung chi tiết Quyết định 3505/QĐ-BCT tại đây.

Lê Trọng Luân - Thanh tra Sở.