Quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc

Ngày 08 tháng 11 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AHKFTA.

Thông tư gồm 4 Chương, 35 Điều và 5 Phụ lục kèm theo, cụ thể:
- Chương I: Quy định chung
- Chương II: Quy tắc xuất xứ hàng hóa
- Chương III: Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa
- Chương IV: Điều khoản thi hành
Một số điểm mà doanh nghiệp cần lưu ý khi xin C/O cho hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông theo quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BCT như sau:
- Theo quy định tại Điều 28 Thông tư 21/2019/TT-BCT, trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa, những khác biệt nhỏ như lỗi đánh máy thể hiện trên C/O mẫu AHK hoặc các lỗi trên các chứng từ trong hồ sơ nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu để làm thủ tục nhập khẩu không làm mất hiệu lực của C/O mẫu AHK nếu những khác biệt này phù hợp với hàng hóa nhập khẩu thực tế.
- Trường hợp có sự khác biệt về phân loại mã số hàng hóa (mã HS) giữa Nước thành viên xuất khẩu và Nước thành viên nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu được thông quan phải chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo AHKFTA, tùy thuộc vào việc đáp ứng quy tắc xuất xứ thích hợp và nhà nhập khẩu không bị phạt hoặc không phải chịu thêm một khoản phí nào khác theo quy định pháp luật của Nước thành viên nhập khẩu. Sau khi làm rõ sự khác biệt về phân loại mã HS, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo AHKFTA được áp dụng và phần thuế đóng vượt quá mức (nếu có) được hoàn lại theo quy định pháp luật của Nước thành viên nhập khẩu.
- Trường hợp có nhiều mặt hàng được khai báo trên C/O mẫu AHK, vướng mắc đối với một mặt hàng không ảnh hưởng hoặc cản trở việc cho hưởng thuế suất ưu đãi và thông quan hàng hóa đối với những mặt hàng còn lại
Bên cạnh đó, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu, Thông tư quy định về việc cấp và chấp nhận C/O hồi tố tại Điều 35 “Điều khoản thi hành”. Theo đó, cơ quan, tổ chức cấp C/O xem xét cấp C/O mẫu AHK cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trước ngày Thông tư này có hiệu lực để được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của AHKFTA và theo quy định của Nước thành viên nhập khẩu; cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu chấp nhận C/O mẫu AHK phát hành từ ngày 11 tháng 6 năm 2019.
Thủ tục kiểm tra C/O mẫu AHK để cho hưởng ưu đãi thuế quan được thực hiện theo quy định của AHKFTA, các nội dung quy định tại Chương III Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2019.
Chi tiết tại đây.

    Đỗ Tân  - Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu