Sở Công Thương công khai dự toán điều chỉnh tăng năm 2022

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc cấp bổ sung ngân sách năm 2022 cho sở Công Thương để phục vụ đoàn cán bộ, công chức của tỉnh đi công tác tại Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan;

Sở Công Thương công bố công khai số liệu điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Công Thương để phục vụ đoàn cán bộ, công chức của tỉnh đi công tác tại Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan.

Chi tiết cụ thể xem tại đây, biểu đính kèm xem tại đây./.

Hồng Vân - VP Sở