Triển khai các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các lợi ích từ Hiệp định EVFTA

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã được ký kết vào ngày 30/6/2019. Đây là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Khi đi vào thực thi, EVFTA sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, trong đó nhiều mặt hàng xuất khẩu của Ninh Bình sẽ hưởng lợi lớn như dệt may, giày dép, hàng nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ... Cùng với cơ hội thì khó khăn, thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng cũng rất lớn, nhất là trên các lĩnh vực như: đảm bảo quy tắc xuất xứ hàng hóa; tuân thủ những quy định về sở hữu trí tuệ, lao động và môi trường; các hàng rào phi thuế quan về kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm của các nước EU… 

Hoạt động sản xuất tại Công Ty TNHH Giầy Antonia VN - Tam Điệp - Ninh Bình. Ảnh Chu Minh Tuấn.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa nắm bắt được các nội dung của Hiệp định để tận dụng có hiệu quả các cơ hội mà EVFTA mang lại. Nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đón bắt các lợi thế từ Hiệp định EVFTA mang lại, ngày 20/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 409/UBND-VP5 về việc hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các lợi ích từ Hiệp định EVFTA. Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước tham gia Hiệp định EVFTA thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử. Phổ biến về những thời cơ, thách thức khi Hiệp định EVFTA đi vào thực thi chính thức, đặc biệt cần nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp đối với những cam kết chính liên quan đến quy tắc xuất xứ, các tiêu chuẩn lao động, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và sở hữu trí tuệ nhằm tận dụng có hiệu quả các ưu đãi thuế quan từ Hiệp định EVFTA. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ tạo nguồn nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử, ô tô, giày dép… đáp ứng quy tắc xuất xứ theo quy định của Hiệp định EVFTA. Đồng thời tăng cường phổ biến, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc sử dụng công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất để đáp ứng yêu cầu của Hiệp định EVFTA…  
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và Hiệp định EVFTA nói riêng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp tục chủ động, tích cực triển khai các Kế hoạch của tỉnh nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị của Chính phủ về Hội nhập quốc tế, bảo đảm tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, cụ thể: Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn; Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết Quyết định số 409/UBND-VP5 tại đây.


                                         Đỗ Tân - Trưởng phòng QLXNK