Giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid 19

Để thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 9764/BCT –ĐTĐL ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 (sau đây gọi tắt là Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL), Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 1622/SCT-QLNL ngày 23/12/2020 đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện theo đúng đối tượng, thời gian cho các khách hàng sử dụng điện. 

Cụ thể như sau:

Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ được giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện (sau đây gọi tắt là Quyết định số 648/QĐ-BCT).

Binh đoàn Quyết Thắng, Quân Đoàn 1, thành phố Tam Điệp 

một trong những đơn vị được sử dụng làm khu cách ly phục vụ phòng chống dịch Covid-19.


Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông: Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.
Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng dễ khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.(tính giá trị trước thuế)
Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo tại Văn bản số 7713/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 9 năm 2020.
Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho các nhóm đối tượng khách hàng nêu trên là ba (03) tháng tương ứng các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020.
Trường hợp hóa đơn tiền điện tháng 12/2020 của khách hàng sử dụng điện chưa được phát hành thì số tiền hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện của ba (03) tháng 10, tháng 11, tháng 12/2020 được hoàn trả trong hóa đơn tiền điện tháng 12/2020.
Trường hợp hóa đơn tiền điện tháng 12/2020 của khách hàng sử dụng điện đã được phát hành hoặc tổng số tiền được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện lớn hơn tiền điện tại hóa đơn tiền điện tháng 12/2020 thì thực hiện hoàn trả cho khách hàng tương ứng với số tiền điện được giảm giá điện, giảm tiền điện vào các kỳ hóa đơn tiền điện tiếp theo.
02 Hợp tác xã bán lẻ điện nông thôn trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ giảm giá bán điện cho khách hàng gửi Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình trước ngày 26/12/2020 để làm căn cứ hoàn trả giá bán buôn điện, hồ sơ bao gồm:
+ Danh sách các khách hàng thực tế trong các tháng 10-11-12 năm 2020;
+ Bảng kê tính toán số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong các tháng 10, 11, 12/2020 có xác nhận của đại điện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện.
Đối với nhóm khách hàng thuộc đối tượng giảm giá điện, tiền điện đã thanh lý hợp đồng mua bán điện trong tháng 10, 11, 12/2020; chủ thể hợp đồng mua bán điện mang hồ sơ đến đơn vị Điện lực đã ký hợp đồng mua bán điện để thực hiện thủ tục hoàn trả tiền điện. Thời gian giải quyết không chậm hơn ngày 28/02/2021.
Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid-19 không thu phí được giảm tiền điện do Ủy Ban nhân dân tỉnh cung cấp cho các đơn vị điện lực. Thời gian giải quyết không chậm hơn ngày 28/02/2021./.


   Tin và ảnh: Nguyễn Hải Yến   P. Quản lý năng lượng