Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Thương mại

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-SCT ngày 19/4/2022 của Giám đốc Sở Công thương về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Thương mại. Trong thời gian từ ngày 29/4/2022 đến ngày 10/5/2022, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Phòng Thương mại. Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình đã ban hành Kết luận thanh tra số 635/KL-SCT ngày 03/6/2022. 

Ngày 10/6/2022, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị công bố công khai Kết luận thanh tra trên, kết quả thanh tra cụ thể như sau:
Về ưu điểm:
Năm 2021 và quý I năm 2022, Phòng Thương mại đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về PCTN; đã thực hiện tuyên truyên truyền, quán triệt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác PCTN đến cán bộ, công chức trong phòng; triển khai thực hiện các quy định pháp luật về công tác PCTN theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp; công khai minh bạch trong hoạt động giải quyết công việc của phòng; công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ; tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế, chế độ, định mức tiêu chuẩn của cơ quan; thực hiện tốt các quy định về minh bạch tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn và quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn; triển khai thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của Sở; lãnh đạo phòng luôn gương mẫu và chỉ đạo công chức trong phòng chấp hành tốt các quy định về PCTN, đến nay chưa có các biểu hiện vi phạm pháp luật về PCTN.
Tồn tại, hạn chế: 
 Phòng Thương mại chưa xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 và năm 2022 theo Kế hoạch số 260/KH-SCT ngày 10/3/2021 và kế hoạch số 348/KH-SCT ngày 23/3/2022 của Sở. Chưa tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề riêng về tìm hiểu pháp luật PCTN.
 Chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi định kỳ các vị trí công chức trong phòng theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng. 
Để nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện các quy định về PCTN và chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, yêu cầu Phòng Thương mại tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện một số nội dung sau:
 Thường xuyên chỉ đạo các công chức trong phòng cập nhật, nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định pháp luật về PCTN, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN. Xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm theo yêu cầu của Sở.
 Thực hiện rà soát các công chức trong phòng thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (phương thức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Điều 37, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi kèm theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP).
 Tăng cường công tác theo dõi cán bộ, công chức, viên chức của phòng trong việc chấp hành các quy định pháp luật về PCTN và nội quy, quy chế của cơ quan; có biện pháp theo dõi, giám sát cán bộ công chức trong thực thi công vụ nhất là cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến Doanh nghiệp và người dân./.

Xem toàn văn Kết luận số 365/KL-SCT tại đây.


Nguyễn Thị Thắm - Thanh tra