Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ

Không thể phủ nhận trong trong thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng đã có những bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, tuy nhiên trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành nghề, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân doanh nghiệp đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Công Thương tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg. Ảnh Chu Minh Tuấn.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trong đó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  thực hiện ngay các giải pháp, cụ thể:
- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.
- Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.
Để triển khai các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-TTg và chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình tại Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 19/7/2019, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 1018/KH-SCT ngày 31/7/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
     
Nội dung chi tiết của Chỉ thị số 10/CT-TTg  xem tại đây.
Nội dung chi tiết của Kế hoạch số 1018/KH-SCT  xem tại đây.

Lê Trọng Luân - Thanh tra Sở